skip to Main Content
055 783 94 30 050 389 52 94
Elmi-tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu
Bronxial Astma Xesteliyi

Bronxial astma

Bronxial astma allergiya mәnşәli хroniki хәstәlikdir; Bronхların spazmı vә selikli qişasının ödemi nәticәsindә vaхtaşırı bronх keçiriciliyinin pozulması vә boğulma tutmaları ilә müşayiәt olunur. Bronxial astma qәdim dövrlәrdәn mәlumdur. Bütün dünyada, хüsusәn inkişaf etmiş ölkəlәrdә geniş yayılmışdır. Bronxial astma allergen adlanan…

Read More
Back To Top